Език  Български English
Вашата кошница е празна!

Условия & Гаранции

 

 

 

 

Поръчка

Потребителската кошница на сайта ни е основният инструмент за подаване на поръчка към нас. За допълнителни въпроси или заявки Ви предлагаме онлайн чат с наш служител в скайп или фейсбук и телефонен номер за връзка с него. Заявките изпратени след 16:00 ч. се обработват на следващия работен ден, а тези от събота и неделя обработваме в понеделник.

 

Доставка

След подадена към нас заявка, в рамките на 2 работни дни ще Ви потърсим по телефона за потвърждение. Заявените от Вас обувки или аксесоари ще бъдат доставени с куриерските фирми „Еконт Експрес“, „Лео Експрес“ или куриер по Ваш избор. След допълнително уточнение, продуктите могат да бъдат доставени до Вашият адрес или до офиса на куриерската фирма на града или населеното място, в което се намирате.  Срокът на доставка е до 5 работни дни от изпратена към нас заявка. Доставката на продуктите зависи от собствените ни наличности, от това дали заявеният от вас модел е в процес на производство и от наличните компоненти.

 

Плащане

Заплащането на получените от Вас обувки или аксесоари е чрез наложен платеж при получаване на пратката. В цената ще бъде включена куриерската услуга за доставка, която за колетна пратка с тарифно тегло до 1 кг. варира около 5,00 лв. за всички градове и населени места в България. За пример, един чифт обувки не надвишава 1 кг. Основно определящи са мястото на доставка(до офиса или до дома), и тежеста на колета. За повече подробности и допълнителна информация можете да посетите официалните сайтове на куриерските фирми „Еконт Експрес“ и „Лео Експрес“.

 

Условия

След доставката на продукта ще получите касова бележка за вашето плащане, както и гаранционна карта на продукта. Запазете тези документи, защото те ще ви бъдат нужни при евентуална рекламация или отказ от поръчката. При заявено от Вас желание, можем да издадем данъчна фактура на името на юридическо или физическо лице. В този случай ще са ни нужни данни за фактура, които ще уточним с Вас допълнително по телефон, е-мейл или чрез скайп.

 

Гаранции

Със закупените от Вас обувки в ръцете Ви остава и гаранционна карта, която съдържа подробно упътване за ползване и поддръжка и Ви информира за условията на гаранция на нашите продукти. Съгласно закона за интернет търговия, Вие имате право да върнете закупения от нас продукт в рамките на 7 дни след получаването му, но не по късно от описаният срок. Той трябва да е в същото състояние в което е получен, и върнат в същата опаковка. На основание БДС-513-88 и съгласно т. 7.2, гаранционният срок на обувните изделия е 30 дни. Срокът за изпълнение на рекламация е 20 дни. Гаранционният срок е в сила от датата на закупуване.

 

Рекламации

Основателни причини за рекламация са:

• Сцепване на кожата;

• Разцепено ходило;

• Разкъсан шев на лицето;

•„Пропаднал“ форт – пета на обувката.

 

Връщането на заплатената от Вас сума е възможно в случай, при който дефектът е неотстраним или не е възможно  овъзмездяването Ви с нов чифт. Ремонта на капачките и аксесоарите не влиза в гаранционното обслужване.

 

  Гаранционно поддържане може да бъде отказано:

• когато е правен опит за отстраняване на дефекта от купувача или други неупълномощени лица;

• при повреди, получени вследствие на небрежно отношение на купувача.

 

СъгласноЧл. 112. (1) от ЗЗП, при несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. Съгласно ал. 2 привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Според ал. 3, след изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114, ал. 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената.
Съгласно Чл. 114, ал. 2, Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Според ал. 3 на Чл. 114, Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Съгласно ал. 4, Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Според Чл. 115. (1), Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Според ал. 2 срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Ал. 3 гласи, че упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
 
Съгласно ЗЗП Чл. 125. (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. (2) Рекламацията се подава устно или писмено. (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: 1. касова бележка или фактура; 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Чл. 126. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Ако търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Чл. 127. (1) Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена своевременно. (2) Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации. (3) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията. (4) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на търговеца на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя. Чл. 128. (1) Отменена (2) Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
 
Независимо от търговската гаранция Продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.